అల్ట్రాసోనిక్ ర్యాట్ పెస్ట్ రిపెల్లర్ ఎలక్ట్రానిక్ పెస్ట్ దూరంగా

2022-08-19

జస్ట్ ప్లగ్అది into an unobstructed household outlet and it works continuously to rid your home of rodents and certain insects. దిAC పాస్-త్రూ ఒక వైపు, అదనపు చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ప్లగ్ ఇన్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది
దిమౌస్ రిపెల్లర్ is ideal for small rooms, such as the bedroom, den, kitchen, laundry room, etc. (For larger rooms, use two Ultrasonic Pest Repellers, one on each side of the room. Noticeable level of effectiveness is reached after 2-3 weeks of using this electronic pest control device. You get three Ultrasonic Pest Repellers.

  • QR